پاندای قرمز

پاندای قرمز پستانداری خجالتی با دم دراز است که در جنگل های سرد و کوهستانی نپال،برمه و نواحی مرکزی چین زندگی می کند.

اندازه ی این حیوان به اندازه ی گربه ی خانگی است.نسبت این گونه های در حال انقراض بیشتر به راکون ها بر می گردد تا به پانداهای بزرگ.

پانداهای قرمز درختی هستند، چون بیشتر زمان خود را روی درختان سپری می کنند.آن ها شاخه های درختان را به عنوان محل خواب خود انتخاب می کنند.

این حیوانات شفقی هستند چرا که بیشتر به هنگام طلوع آفتاب و در تاریکی به فعالیت مشغول می شوند. آن ها صداهای مختلفی چون سوت،جیغ،خرخر و هیس هیس(صدای مار) از خود تولید می کنند.حیواناتی چون ببر سفید و سمور گردن زرد، پاندای قرمز را شکار می کنند.

بدن پاندای قرمز از خز نرم و بلندی که به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است،پوشیده شده است.علامت هایی سفید و سیاه روی صورت و دم حلقه حلقه ای آن ها دیده می شود.

موهای سفید و بلندی اطراف گونه و چانه ی آن ها وجود دارد.این حیوان چنگال های تیزی دارد و  برای خوردن برگ های سخت بامبو از دندان های پهن و فک های قدرتمندش کمک می گیرد.اندازه ی پاندای قرمز 60 سانتی متر و دمش 46 سانتی متر است.

پاندای قرمز از برگ بامبو،میوه،علف،حشرات،ریشه ها و تخم پرندگان تغذیه می کند.