*کسی که طمع و آز را روش خویش قرار داد خود را کوچک گردانید.

*عجز و درماندگی آفت و بیچارگی است و شکیبایی دلاوری است و پارسایی دارایی است .

*کردار بندگان در دنیا در آخرت جلو چشمشان است .

*ناتوانترین مردم کسی است که از دوست یابی ناتوان باشد .

* نیکوترین پارسایی پنهان داشتن آن است .

* ایمان روی چهار ستون استوار است 1-صبر و شکیبایی 2-یقین و باور 3- عدل و داد 4- جهاد و کوشش

* بخشنده باش ولی نه به حد اسراف و بیجا .

* هر کس آرزویش را دراز گردانید کردارش را بد نمود .

* از دوستی با احمق بپرهیز وقتی میخواهد به تو سود رساند زیان میرساند .

* مقام و مرتبه مرد به اندازه همت اوست .

* قناعت دارایی است که نابود نمی شود .

*زبان درنده است که اگر بخود واگذار شود می گزد .

* هر گاه کسی به تو درود فرستد تو بهتر از آن درود بفرست .

* از دست دادن دوستان غربت است .

* از بخشیدن اندک شرم مکن زیرا نومید کردن کمتر از آن است .

* دشمن محمد (ص) کسی است که خدا را فرمان نبرد اگر چه خویشاوند نزدیک به او باشد .

* کسی که در عمل و کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار شود .

* گناه نکردن آسانتر است از خواستن توبه است .

* تلخی دنیا شیرینی آخرت است .

* سخت ترین گناهان گناهی است که شخص آن را آسان و خرد پندارد .

  * هر که در عیب خویش بنگرد از عیب دیگری باز ماند .

 * هر که با حق در آویزد حق او را به خاک افکند .

 چشم دیده بان تن است پیش را می نگرد تا آدم از پس نیفتد .*

 

*دانایی میراثی است شریف و گرامی و خوهای پسندیده زیورهایی تازه و نو است و اندیشه آیینه صاف وپاک است

*سینه خردمند مخزن راز اوست و گشاده رویی و خوش خوییدام دوستی است .

*چون عقل و خرد به کمال رسد گفتار کم گردد .

* حکمت را فراگیر هر جا که باشد .

* حکمت گمشده مومن است پس آن را فرا گیر هر چند از مردم دورو باشد .

* اندیشه پیر مرد را از توانایی و دلاری جوان بیشتر دوست دارم .

* شایسته ترین و نزدیکترین مردم به پیغمبران داناترین ایشانند به آنچه را که آنان آورده اند .

* هیچ دارایی پر سود تر از خرد نیست و هیچ تنهایی ترسناک تر از خود پسندی نیست و هیچ عقلی چون تدبیر و اندیشه نیست و هیچ جوانمردی مانند پرهیزکاری نیست و هیچ میراثی مانند ادب و آراستگی نیست و هیچ تجارت و بازرگانی مانند کردار پسندیده نیست و هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست و هیچ ایمانی مانند شرم و شکیبایی نیست و هیچ شرافت و بزرگی مانند دانش نیست .

*از دست دادن فرصت غم و اندوه است .

* علم بهتر از مال است زیرا علم تو را نگه میدارد ولی تو مال را نگه میداری .

* مال از بخشیدن کم میگردد و علم بر اثر بخشیدن افزونی می یابد .

* خردمند کسی است که هر چیز را بجای خود گذارد .

* دانای فهمیده و زیرک کسی است که مردم را از رحمت و آمرزش خدا مایوس نکند .

 * دو جور آدمی خیلی حریصند یکی خواستار دانش و دیگری خواستار دنیا .